kostomlatska685.pfjb.cz


Directmail
Chcete být informováni
o nových událostech?
Napište nám svůj email.


Kontakty:

Společenství vlastníků
Kostomlatská 685/1
190 00 Praha 9

e-mail

Vyúčtování za rok 2004 (19.9.2005)
V těchto dnes Austis rozeslal vlastníkům jednotek vyúčtování za rok 2004. Následující text vysvětluje vyúčtování záloh za rok 2004, které jste obdrželi formou doporučeného dopisu. Dvě stránky jsou dopisy vysvětlující situaci, další strana je vyúčtování tepla a vody od firmy Mojmír Andrýs, která provádí pro Austis v našem domě odečty, další stránka je vyúčtování záloh pro byt. Případná garáž nebo komora je na zvláštní straně.

V roce 2004 došlo k převodu správy z firmy Skanska na Austis. Obě firmy jinak účtovaly garáže a komory. Skanska účtovala byt a garáž/komoru zvlášť, takže půl roku jsou placené zálohy zvlášť na byt a zvlášť na garáž/komoru. Austis ale účtuje vše dohromady, a to tak, že garáž/komoru sice počítá na zvláštním papíru, ale výslednou částku poté započte na papír s vyúčtováním bytu. Bohužel v roce 2004 byly použity oba způsoby, proto je na stránce s vyúčtováním garáže/komory několik položek dvakrát, nejprve počítáno jako záloha, jindy jako náklad. V dalším vyúčtování se již toto nebude opakovat.

Vyúčtování bytu, garáže nebo komory

Stránky s razítkem Austisu na spodním okraji. Tyto strany nejprve v horní části shrnují skutečné náklady celého domu rozdělené do jednotlivých položek (úklid domu, odvoz odpadu, atd.) Každá položka obsahuje popis služby; celkové náklady za celý rok; počet měsíců, za které se služba počítá; způsob vyúčtování (účtování dle celkové plochy, dle započtené plochy, přepočítané vytápěné plochy nebo na jednotku); plochu v m2; náklady rozpočítané na 1 m2 a v posledním sloupci jsou náklady rozpočítané na vaší jednotku.

Dále na stránce je tabulka srovnávající zaplacené zálohy se skutečnými náklady, opět rozdělena na jednotlivé položky. U každé položky je uveden přeplatek (kladné číslo) nebo nedoplatek (záporné číslo). Pod tabulkou je uveden celkový nedoplatek nebo přeplatek. V případě dluhu již z roku 2003 je tento dluh ještě navíc připočítán.

Díky výše popsaným rozdílům v počítání bytů a garáží/komor, je za první půlrok garáž/komora počítána zvlášť, tzn. na zvláštním papíře je uveden přeplatek nebo nedoplatek. Za další půlrok je na papíře pro garáž/komoru uveden řádek "Předpis započten v bytě" a u něj je záporná částka, která převádí zálohy na papír bytu. Zde je uveden řádek "Zápočet předpisu garáž, resp. nebytový prostor" a stejná částka je zde uvedena jako kladná mezi zálohami.

Vyúčtování tepla, vody

Na zvláštním papíře jsou firmou Mojmír Andrýs rozpočítány náklady na teplo a vodu dle skutečných odečtů měřidel. V hlavičce je nejprve uvedena plocha, která se pro výpočet tepla používá (jedná se o přepočtenou plochu vašeho bytu dle tabulek). V následující tabulce jsou uvedeny celkové náklady na celý dům. ÚT celkem jsou celkové náklady na vytápění. Ty jsou v poměru 40% a 60% rozděleny na základní složku ÚT, resp. spotřební složku ÚT. Základní složka je následně rozdělena na jednotlivé byty dle jejich přepočtené plochy, celková přepočtená plocha domu je uvedena v sloupci Součet spotřeb bytů v ZJ, spotřební složka je rozdělena bytům dle skutečné spotřeby, celková spotřeba je opět uvedena. Ohřev TUV celkem (teplá voda) jsou opět celkové náklady na ohřev vody. Jsou opět rozděleny na základní složku 30% (ta se přepočítává dle skutečné plochy) a spotřební složku 70% (rozpočítaná dle skutečné spotřeby). Další parametr je SV v TUV (vodné a stočné pro TUV - tedy odebraná studená voda určená k ohřátí na teplou), ten má jen spotřební složku a ta je celá rozpočítána dle skutečné spotřeby. Poslední je SV celkem, tedy vodné a stočné studené vody, opět rozpočítáno na byt dle skutečné spotřeby.

V další tabulce jsou náklady rozpočítané na váš byt. Jedná se vždy o plochu či skutečnou vaši spotřebu násobenou sazbou za jednotku, která se získá z celkových nákladů na dům. Skutečné odečty jsou uvedeny na stránce úplně dole. Spotřeba tepla se ještě navíc upravuje dle umístění bytu (jaké je patro, kolik zdí je venkovních a kolik sousedí s dalšími byty, atd.)

Jednotlivé položky zapisuje firma Austis vlastním způsobem takto (uvádím název na stránce vyúčtování od Austisu a vedle způsob spočítání ze stránky od Mojmíra Andrýse):

  • Vodné a stočné - skutečná spotřeba studené vody, řádek studená voda (SV)
  • Teplo-spotřeba - řádek ÚT celkem, tedy součet základní složky ÚT a spotřební složky ÚT, navíc sečteno s vedlejšími náklady (to jsou náklady na odečty)
  • Ohřev TUV - součet řádků ohřev TUV základ. složka a ohřev TUV spotře. složka
  • Vodné, stočné pro TUV - řádek SV v TUV spotřeb. složka
Zaplacení a reklamace

Upozorňuji všechny vlastníky jednotek, že zaplatit případné nedoplatky je nutné do 30 dnů od obdržení vyúčtování. V případě nevyzvednutí doporučeného dopisu z pošty se tento zašle ještě jednou a poté je považován za doručený! Případné reklamace prosím uplatňujte na firmě Austis, neopravňují vás ale k nezaplacení nedoplatků. Po uplynutí lhůty na zaplacení bude výbor dluhy vymáhat všemi dostupnými prostředky!

Pokud máte na zálohách přeplatek, nezapomeňte zaslat Austisu žádost o vyplacení přeplatku s uvedeným účtem, kam mají peníze zaslat. Pokud si přeplatek nevyzvednete, samozřejmě o něj nepřijdete, ale bude zohledněn ve vyúčtování pro další rok.

Verze pro tisk je ke stažení v sekci dokumenty.

Zpět na aktuality