kostomlatska685.pfjb.cz


Directmail
Chcete být informováni
o nových událostech?
Napište nám svůj email.


Kontakty:

Společenství vlastníků
Kostomlatská 685/1
190 00 Praha 9

e-mail

Shromáždění vlastníků 2005 (28.6.2005)
Hlavní body jednání:

 • Prezentace činnosti výboru SVJ a kontrolní komise SVJ od září 2004

 • Prezentace činnosti správce - firmy Austis

 • Schválené body programu:

  • SVJ převezme výměníky tepla od firmy Skanska

  • výše záloh do fondu oprav se od 1.9.2005 mění na 5,- Kč za metr čtvereční

  • stanovuje se výše záloh na právní pomoc od 1.1.2005 na 1,- Kč za metr čtvereční

  • stanovuje se výše záloh na režii SVJ od 1.1.2005 na 0,50 Kč za metr čtvereční

  • rozhodování o výši záloh předává shromáždění do kompetence výboru

  • shromáždění splnomocňuje výbor k vymáhání pohledávek od dlužníků SVJ

  • STA bude účtováno na jednotku, výtahy nebudou účtovány bytům v ulici Terezínská

  • výbor může rozhodovat o změně správce a o smlouvě se správcem

  • odměna členům výboru činí od 1.9.2005 500,- Kč za měsíc, členům kontrolní komise 300,- Kč za měsíc

  • od 1.9.2005 se mění účet pro platby záloh členů SVJ na 1041026666 / 5500

  • došlo ke změnám ve složení výboru a kontrolní komise

 • Schválené změny stanov:

  • čl.VII (4): Shromáždění se schází nejméně jednou za rok. Svolává je výbor, nebo pověřený vlastník. Není-li zvolen výbor nebo pověřený vlastník, svolává shromáždění ten, kdo plní funkci orgánů společenství. Svolavatel připravuje též podklady projednání shromáždění. Ve všech případech, kdy stanovy požadují pro schválení usnesení pouze nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů společenství, lze provést shromáždění též písemnou formou; o písemné formě shromáždění v takovém případě rozhode výbor, pověřený vlastník, nebo svolavatel.

  • čl. VII (7): Shromáždění se svolává písemnou pozvánkou ve formě obyčejné listovní zásilky; ledaže člen společenství svým písemným projevem vůle adresovaným výboru změní formu, kterou mu bude pozvánka doručována. V takovém případě přichází v úvahu, aby si člen společenství svým písemným projevem vůle vůči výboru vymínil, aby mu pozvánka byla předána vhozením do jeho schránky, pokud člen společenství bydlí na adrese společenství, nebo zaslána ve formě doporučeného dopisu, nebo prostřednictvím elektronické pošty. Tento písemný projev vůle člena společenství musí být opatřen buď podpisem s úředním ověřením, nebo musí být k podpisu člena projevujícího vůli připojeny podpisy alespoň dvou členů výboru společenství, nebo pověřeného vlastníka. Současně musí být tato pozvánka vyvěšena na nástěnce společenství.

  • čl.XIV (2) i): oznámit bez zbytečného odkladu výboru nebo pověřenému vlastníkovi nabytí vlastnictví jednotky spolu s údaji potřebnými pro zapsání do seznamu členů společenství podle čl.XIII odst.4 a pro potřeby správy domu a dále oznámit bez zbytečného odkladu jakékoliv změny v údajích, potřebných pro zapsání do seznamu členů společenství podle čl. XIII odst. 4 a pro potřeby správy domu

  • čl.XIV (2) b): hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku vždy k 20.dni v měsíci za který se platí, a to řádně a včas. Změna bude stanovena min. 30 dní před splatností

  • čl.XIV (2) c): hradit stanovené zálohy na úhradu za služby vždy k 20.dni v měsíci za který se platí, a to řádně a včas, a dále hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování nejpozději do 30-ti dnů od zaslání takového vyúčtování.

Další body schůze jsou uvedeny v zápisu, který je ke stažení v sekci dokumenty.

Zpět na aktuality